subpagina-header

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin MATRAX B.V., hierna te noemen MATRAX, als verkoper voor te leveren diensten of goederen optreedt. 

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door MATRAX schriftelijk zijn bevestigd. 

 

2. Offertes/totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Alle offertes en alle prijsinformatie van MATRAX, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door MATRAX steeds worden ingetrokken. Louter toezending van een offerte en/of prijslijst verplicht MATRAX niet tot levering c.q. acceptatie van een order. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingheffingen en -rechten en kosten van vervoer en verzekering en zijn vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. Prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf. 

2.2 Op offertes kan door de wederpartij uitsluitend schriftelijk worden gereageerd. MATRAX is niettemin gerechtigd een mondelinge reactie te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand wanneer deze door de directie van MATRAX uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Overeenkomsten gesloten met (ondergeschikte) personeelsleden binden MATRAX niet, voor zover deze niet door haar directie schriftelijk zijn bevestigd. 

 

3. Industriële en intellectuele eigendom 

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt MATRAX de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze worden gebruikt, verspreid of vermenigvuldigd. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van MATRAX te retourneren op straffe van een boete van Euro 450,-- per dag. 

 

4. Wijzigingen in de overeenkomst 

4.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze voldoende tijdig en schriftelijk ter kennis van MATRAX te worden gebracht. Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor een correcte tenuitvoerlegging van het één en ander voor rekening van de wederpartij. 

4.2 MATRAX behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een wijziging in de prijs aan te brengen. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door MATRAX wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt MATRAX geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

5. Levering 

5.1 MATRAX is gerechtigd om te leveren in diverse gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. In dat geval komt de wederpartij geen recht toe de betaling van die facturen te weigeren op grond van het feit dat het geleverde niet compleet is. 

 

6. Transport/risico 

6.1 Het risico van de geleverde zaken gaat over op de wederpartij, indien en zodra de zaken het bedrijf hebben verlaten. 

6.2 Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, geschiedt dit voor eigen risico en zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening. 

6.3 Schaden aan of door deze zaken, uit welke oorzaak ook, dus ook die uit een verkeerde werking van de zaken na het voormelde tijdstip van risico-overdracht van de zaken, met inbegrip van het gebruik daarvan door wie dan ook ontstaan, zijn voor risico van de wederpartij. 

 

7. Medewerkingsplicht wederpartij 

7.1 De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens die MATRAX redelijkerwijs nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht c.q. het leveren van de gewenste zaken in de gewenste vorm, in bezit komen van MATRAX. MATRAX heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. De wederpartij is gehouden om schade, die MATRAX door deze vertragingen lijdt, te vergoeden. 

 

8. Levertijd en leverplaats 

8.1 Levering geschiedt ten allen tijde af Matrax B.V. te Mill, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat lopen indien over alle technische details schriftelijk overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens, tekeningen etc, in het bezit zijn van MATRAX en deze de mogelijk overeengekomen deelbetaling heeft ontvangen. 

8.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat MATRAX kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien dit bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 

9. Aflevering 

9.1 Indien de wederpartij niet in staat is de te leveren zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, is MATRAX gerechtigd naar keuze de overeenkomst te ontbinden, dan wel aan de wederpartij een boete te berekenen van Euro 140,-- per dag, exclusief B.T.W. totdat de zaken door de wederpartij zijn afgenomen, zulks onverminderd haar recht om daarnaast schadevergoeding te vorderen. 

9.2 In een dergelijk geval komt de schade, in welke vorm en uit welke oorzaak ook, die ontstaat gedurende de periode gelegen tussen het overeengekomen tijdstip van aflevering en daadwerkelijke aflevering van de te leveren zaken, voor risico van de wederpartij. 

 

10. Garantie/aansprakelijkheid 

10.1 Tenzij in de schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen, gelden tussen partijen de navolgende beperkingen. 

a. bij een beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MATRAX, zal MATRAX slechts gehouden zijn, danwel materialen te vervangen, dan wel naar haar keuze, de zaak te vervangen door een nieuwe; 

b. na afloop van één jaar kan de wederpartij geen aanspraak meer maken op de garantie; 

c. de garantietermijn begint te lopen vanaf de dag dat de zaak ter beschikking van de wederpartij staat; 

d. gebreken die vanaf de dag der aflevering aan de wederpartij redelijkerwijs kenbaar konden zijn, komen slechts voor garantie in aanmerking, indien binnen 48 uur na aflevering de wederpartij schriftelijk MATRAX heeft gewezen op de tekortkoming. 

e. Indien MATRAX de te leveren zaken van derden betrekt/door derden laat produceren, zal de garantie nimmer meer bedragen dan de garantie, die die derde aan MATRAX geeft. Op dat punt is de garantie volledig doorgeschoven. 

10.2 De door MATRAX afgegeven garanties gelden niet indien de betreffende zaken beschadigd zijn als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik. 

10.3 De wederpartij dient aan de hand van het origineel garantie bewijs of de originele aankoopbon aan te tonen dat er een garantieverplichting op MATRAX rust, bij gebreke waarvan geen garantieverplichting bestaat. 

10.4 Een beroep van de wederpartij op het bestaan van de garantieverplichting bestaat slechts indien de wederpartij al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst aan MATRAX verschuldigd is, heeft voldaan. 

10.5 De aansprakelijkheid van MATRAX uit hoofde van enige overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichting. 

10.6 Mocht MATRAX desondanks verdergaand aansprakelijk worden gesteld dan waartoe zij op grond van de hiervoor vermelde garantieverplichting gehouden is, dan zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is, dan wel indien zij niet verzekerd is, tot een bedrag inhoudende 30% van de aan de wederpartij gefactureerde bedragen exclusief BTW. 

 

11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van alle door MATRAX aan de wederpartij verkochte zaken blijven bij MATRAX zolang de wederpartij de vorderingen van MATRAX uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de wederpartij de vorderingen van MATRAX wegens beweerdelijk tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan daaronder uitdrukkelijk begrepen vorderingen terzake van boete/rente/schade en kosten. 

11.2 Voor een volledige voldoening als bedoeld in het voorgaande lid is de wederpartij niet bevoegd de zaak aan derden te vervreemden, verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren. 

11.3 De wederpartij machtigt MATRAX om, indien op de vervaldag niet volledig is betaald, te allen tijde de plaats(en) te betreden waar de zaken waarvan MATRAX de eigendom heeft voorbehouden, zich bevinden, teneinde MATRAX de gelegenheid te geven zich in het bezit van de betreffende zaken te stellen. 

11.4 Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij verplicht per omgaande MATRAX schriftelijk op de hoogte te stellen van deze aanspraken. 

11.5 De wederpartij verbindt zich om op het eerste daartoe strekkend verzoek van MATRAX een bezitloos pandrecht te vestigen op de door MATRAX aan de wederpartij in eigendom geleverde zaken tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van MATRAX uit welken hoofde dan ook. 

11.6 De wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm en waterschade. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van verzekeringen, bedoeld als in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken. De wederpartij cedeert hierbij aan MATRAX alle rechten, welke hij eventueel tegen de assuradeur kan doen gelden. Deze cessie wordt door MATRAX aanvaard. 

 

12. Zekerheidsstelling 

12.1 MATRAX is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden aan een zaak te beginnen of daarmee door te gaan, dan wel alvorens te leveren, of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet dan wel op ongenoegzame wijze, louter ter beoordeling van MATRAX, wordt gegeven, heeft MATRAX het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan MATRAX alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen/gemaakte kosten. 

 

13. Annulering 

13.1 Indien de wederpartij een bestelling annuleert, ongeacht het stadium waarin de productie/de levering van MATRAX zich bevindt, is de wederpartij aan MATRAX een vergoeding, gelijk aan 40% van de waarde van de te leveren zaak/zaken, vermeerderd met B.T.W. verschuldigd, zulks onverminderd het recht van MATRAX om schadevergoeding te vorderen. 

 

14. Betaling 

14.1 Betalingscondities worden geregeld naar de aard en het belang van de levering. Tenzij anders is overeengekomen zijn de betalingscondities contant voorafgaand, dan wel ten tijde van de aflevering. 

14.2 Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op MATRAX te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

14.3 Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat in gebreke stelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van MATRAX onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl MATRAX tevens aanspraak maakt op vergoeding van een vertragingsrente van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt berekend. 

14.4 Alle op de invordering betrekking hebbende buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Deze kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 225,--. 

 

15. Overmacht 

15.1 MATRAX is niet aansprakelijk voor niet/niet juiste/niet tijdige uitvoering/levering, indien dit het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Indien nakoming door MATRAX tijdelijk onmogelijk is, om welke reden dan ook, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de nakoming verhindert, zich niet meer voordoet. In geen geval is MATRAX enige schadevergoeding verschuldigd. 

 

16. Toepasselijk recht 

16.1 Op elke overeenkomsten tussen MATRAX en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van z.g. Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

16.2 Alle geschillen tussen MATRAX en de wederpartij, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de terzake bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.